Loading...

Публічний договір (Оферта) про надання освітніх послуг

Акторська Школа Образності пропонує цією офертою укласти Публічний Договір про надання освітніх послуг.

Акторська Школа Образності діє через фізичну особу-підприємця Токарчук Олександра Васильовича.

Фізична особа — підприємець Токарчук Олександр Васильович (РНОКПП 2151218038), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.07.2019, номер запису: 23400000000004708, що іменується надалі «Виконавець», з однієї сторони, керуючись Цивільним кодексом України, пропонує фізичним та/або юридичним особам, надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») отримати освітні послуги (надалі – «Послуги»), передбачені цим Договором. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Визначення термінів

Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

Одержувач – фізична/юридична особа, яка отримує послугу Виконавця.

2. Загальні положення

2.1 Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) про укладення Договору (здійснює акцепт) стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України “Про електронну комерцію” та умов цього Договору.

2.2 Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних і юридичних осіб укласти з Виконавцем Договір шляхом повного і безумовного прийняття умов цього Договору.

2.3 Умови Договору є однаковими для усіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору.

2.4 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.5 Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

2.6 Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

2.7 Сторони можуть погодити інший спосіб приєднання до Договору та визначити інший момент укладення Договору.

2.8 Цей Договір у паперовій формі може бути наданий за зверненням Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з веб-сайту Виконавця

2.9 Діючі умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без повідомлення про це Отримувачів та Замовників в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на веб-сайті Виконавця, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

3. Предмет Договору

3.1 Предметом Договору є освітні послуги, які Замовник обрав з переліку послуг, розміщених на веб-сайті Виконавця.

3.2 На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Замовник зобов’язується оплачувати, Виконавець надавати а Отримувач/Замовник отримувати послуги з переліку, який опублікований на веб-сайті Виконавця.

3.3 Послуги за Договором, на розсуд Виконавця, можуть включати: практичні заняття, семінари, вебінари, круглі столи, доповіді, форуми, тематичні обговорення, лекції, усні, письмові, групові, індивідуальні консультації, відповіді на запитання, аналітичні, методичні та консультаційні матеріали.

3.4 Тематика, спосіб надання та строк (термін) надання послуг зазначаються на веб-сайті Виконавця.

3.5 Виконавець самостійно формує перелік послуг, що можуть бути надані Замовнику на підставі цього Договору, та розміщує такий перелік послуг на веб-сайті Виконавця.

3.6 Місце надання послуг вказується на веб-сайті Виконавця

4. Уови та порядок надання освітніх послуг

4.1 Для отримання послуг за Договором Замовник повинен пройти реєстрацію у Виконавця на конкретний навчальний курс (курси), навчальну програму та/або інший анонсований Виконавцем захід та надає Виконавцеві інформацію для здійснення з Замовником зв’язку (номер телефону, адресу електронної пошти тощо).

4.2 Реєстрація здійснюється за номером телефону або через адресу електронної пошти, вказану на веб- сайті Виконавця, а також через веб-сайт Виконавця.

4.3 Виконавець на власний розсуд може призначати консультацію з зареєстрованим Замовником/Отримувачем освітньої Послуги з метою встановлення мети і мотивації Замоника/Отримувача.

4.4 Після проведення необхідних консультацій Замовник здійснює повну попередню оплату послуги згідно пункту 5 цього Договору.

4.5 У випадках, визначених Виконавцем на його веб-сайті, з метою підтвердження намірів Замовника отримати Послугу, Виконавець може вимагати внесення Замовником гарантійного платежу. Гарантійний платіж використовується Виконавцем на свій розсуд для створення необхідних умов для надання Послуг (оренда приміщення, оплата зв’язку, попередня оплата роботи викладачів, тренерів тощо) та зараховується до загальної вартості надання Послуг.

4.6 У випадку відмови Замовника від отримання Послуг за умови належного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, гарантійний платіж Замовнику не повертається.

4.7 Після здійснення попереднього запису (реєстрації) Виконавець надає Замовнику шляхом направлення повідомлення за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти, інших засобів електронного зв’язку інформацію щодо можливості надання Послуги, очікуваної дати надання Послуги та щодо банківських реквізитів Виконавця, способів та термінів оплати Послуг (якщо така інформація не розміщена на веб-сайті), а за необхідності – надає додаткову інформацію про Послуги.

4.8 Після здійснення Замовником оплати Виконавець направляє Замовнику в електронному вигляді інформацію про час (графік) та спосіб надання Послуги, а за необхідності – направляє посилання на Інтернет сторінку (Інтернет сервіс), за допомогою якої будуть надаватися Послуги та/або на якій розміщено графік (розклад) проведення занять.

4.9 Надання послуг (проведення занять) здійснюється в групах, кількість осіб в яких визначається Замовником. У разі максимального заповнення групи Виконавець пропонує Замовникові отримати Послугу за тією ж програмою в інший (наступний) період.

4.10 Виконавець має право змінити дату надання Послуги, попередньо повідомивши про це Замовника не менш як за три календарних дні до очікуваної дати надання Послуги.

4.11 Надання послуги здійснюється у спосіб, визначений на веб-сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінити адресу надання Послуг, Інтернет сторінку (Інтернет сервіс), за допомогою якої будуть надаватися Послуги, попередньо повідомивши про це Замовника/Отримувача не менш ніж за три календарних дні.

4.12 Вимоги до відвідування занять визначаються Виконавцем та розміщуються на веб-сайті, в тому числі і на інших інтернет сторінках акторської Школи Образності. В разі порушення Замовником порядку
відвідування занять Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуг Замовнику. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, не повертаються.

4.13 У випадку настання обставин непереборної сили (військові дії, тривога, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, прийняття актів державних органів, введення карантинних заходів та інші незалежні від Сторін обставини) що унеможливлюють своєчасне, повне та належне надання Виконавцем послуг за цим Договором, надання Послуг здійснюється Виконавцем після закінчення дії таких обставин.

5 Вартість Послуг та порядок розрахунків

5.1 Вартість освітніх Послуг Виконавця встановлюється в національній валюті України і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки. Вартість зазначається на веб-сайті акторської Школи Образності (та його окремих сторінках) та/або на її сторінках в соціальних мережах, в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника (або під час спілкування в месенджерах).

5.2 Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку послугу, зазначивши нову ціну послуги на веб-сайті Виконавця.

5.3 Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України.

5.4 Оплата Послуг може здійснюватися за рахунок фізичних, юридичних осіб та грантів.

5.5 Оплата, внесена Замовником за освітні Послуги, у разі одностороннього припинення Договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору Замовником, не повертається.

6 Права та обов’язки Сторін

6.1 Зобов’язання Виконавця:

6.1.1 Надати якісно, своєчасно та в повному обсязі освітні послуги Отримувачу/Замовнику, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.1.2 Сповіщати Замовника про будь-які зміни в порядку та строках надання Послуг

6.1.3 Надавати роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому послуг

6.2 Виконавець має право:

6.2.1 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг;

6.2.2 Самостійно встановлювати ціну послуг та інші умови їх надання шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Виконавця;

6.2.3 Вносити зміни до Договору шляхом їх розміщення на веб-сайті Виконавця без спеціального повідомлення Замовника;

6.2.4 Зберігати та обробляти персональні дані, отримані в процесі надання послуг, відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.2.5 Призупинити надання послуг Замовнику/Отримувачу при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов’язань з оплати послуг, або невиконанню обгрунтованих вимог Виконавця що до навчального процесу;

6.2.6 Повністю або частково призупинити надання послуг у разі неможливості надання послуг у зв’язку з технічними або іншими об’єктивними причинами.

6.3 Замовник зобов’язаний:

6.3.1 Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату Послуг в розмірах, у строки та в порядку, що встановлені Договором.

6.3.2 При здійсненні попереднього запису (реєстрації) з метою отримання Послуг, надавати достовірну інформацію для здійснення зв’язку (номер телефону, адресу електронної пошти тощо); Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

6.3.3 Виконувати вимоги Виконавця щодо організації навчального процесу, а також якісного, своєчасного та належного засвоєння Отримувачем навчальної програми.

6.3.4 Стежити за виконанням Отримувачем домашніх робіт та завдань, а також інших своїх обов’язків, робити все можливе, щоб ці обов’язки ним виконувалися.

6.3.5 Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуг, за винятком їх особистого використання.

6.3.6 Дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди Виконавця, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

6.4 Замовник має право:

6.4.1 Отримувати Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;

6.4.2 Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення надання Послуг;

6.4.3 Отримувати від Виконавця навчальні та/або методичні матеріали (якщо їх надання прямо передбачено в програмі), розроблені Виконавцем, що стосуються надання оплачених Замовником Послуг.

7 Строк дії публічного Договору

7.1 Діюча публічний Договір набуває чинності з моменту акцепту Замовником і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7.2 Даний Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх Замовників з одночасною публікацією нової версії оферти на веб-сайті Виконавця.

8 Інтелектуальна власність

8.1 З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, Сторони домовилися:

8.1.1 Усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

8.1.2 На всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцеві.

8.2 Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9 Форс Мажор

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за не виконання або не належне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

9.2 Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

9.3 Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

10 Відповідальність Сторін та вирішення спорів

10.1 За порушення Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до положень чинного законодавства України та умов цього Договору.

10.2 Усі спори між Виконавцем та Замовником що виникають із цього Договору, або пов’язані із ним, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів.

10.3 Якщо Сторони не дійшли згоди, і відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, його матеріали мають бути переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного процесуального законодавства України.

11 Заключні положення

11.1 Виконавець підтверджує, що діє від імені акторської Школи Образності, в її інтересах, і на захист її прав.

11.2 Виконавець за цим Договором має статут платника єдиного податку 3-ї групи (5%)

11.3 Сторони дійшли згоди, що строк позивної давності за цим договором складає 3 (три) роки.

12 Реквізити Виконавця

Найменування одержувача:    ФОП Токарчук Олександр Васильович
Код одержувача:    2151218038
Назва банку:    АТ КБ «ПриватБанк»
Рахунок одержувача у форматі IBAN:    UA113052990000026001010116975
Валюта:    UAH

 Previous222  All works Next